• "მართლმსაჯულება, სამართლის ქმნა ერთი იმისთანა არსებითი საჭიროებაა

  ურომლისოდაც ერთი დღეც არ შეუძლიან იცხოვროს ქვეყანამ და ერმა

  ვერა ურთიერთობა ადამიანისა, ვერა კრებული მისი

  ერთ დღესაც ვერ გაძლებს უამისოდ..."  ი. ჭავჭავაძე


 • "გაჭიანურებული სამართალი უსამართლობის ტოლფასია"  უილიამ ედვარდ გლადსტოუნი


 • "სიმართლის მიმართ არ არსებობს რაიმე სამართალი"  გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლო


 • fiat iustitia et pereat mundus

პარტნიორები
1111111111